Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Διαδικτυακές υπηρεσίες-εργαλεία Αιτήσεις από 8/1/2014 έως 2/2/2014

Οι επιμορφούμενοι θα διδαχθούν βασικά θεωρητικά θέματα αλλά και εργαστηριακές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, να δημοσιεύουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο (κείμενο και πολυμεσικό υλικό) αλλά και εργάζονται συνεργατικά μέσω του διαδικτύου.